HOME

Zachovajte chladnú hlavu je tu CMS redakčný systém phpRS

  STIAHNITE SI   DISKUSNÉ FÓRUM   TEMPLATES/LAYOUTY   STRÁNKY phpRS             KONTAKT
   
Zoznam kategórii článkov
Download súborov
Download GNU general public licence - český překlad Kliknite pre viac informácií...
  Počet stiahnutí  0x
Download Interné fórum Kliknite pre viac informácií...
  Počet stiahnutí  4x
Download Hitparáda Kliknite pre viac informácií...
  Počet stiahnutí  2x
Download Teplomer Kliknite pre viac informácií...
  Počet stiahnutí  5x
Download Oprava chýb Advert Kliknite pre viac informácií...
  Počet stiahnutí  1x

Download sekcia

Anketa
Páči sa Vám naša nová stránka www.phpRS.eu / ww.phpRS.sk ?

Ano (1242 hl.)
 
Nie (799 hl.)
 
Celkom hlasovalo: 2041
Zobraziť všetky ankety
Community fórum
Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky.
 
Naše stránky rešpektujú Vaše právo na súkromie, hlavne pri používaní našich webových stránok ako aj pri elektronickej komunikácii s nami.
Snažíme sa o čo najlepšie zabezpečenie všetkých osobných informácii, ktoré nám poskytujete pri registrácii na našich stránkach. 
Neustále sa usilujeme, aby sme spĺňali zákony na ochranu osobných údajov a súkromia.


Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie a pre ďalšie obchodné, marketingové účely prevádzkovateľa internetového portálu, a to na dobu do odvolania. 

Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených tohto internetového portálu, ako aj spoločnosťou zabezpečujúcou prevádzku webových stránok. 

V zmysle zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení, dávate tiež svojou registráciou súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu oznamov, informácií o priebehu súťaží a ďalších rôznych marketingových akcií na našom portáli.

Pokiaľ budete mať akékoľvek dotazy, požiadavky týkajúce sa vašich osobných informácií, alebo akékoľvek pochybnosti ohľadom týchto postupov, kontaktujte nás na adrese uvedenej nižšie.
Použitím tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami použitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. 

Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. 
Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto podmienky a zistili prípadne prevedené zmeny.

Webová stránka umožňuje používateľom prezerať jednotlivé stránky bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť služby, alebo funkcionalitu našej stránky ktoré ponúkame, môžeme Vás požiadať o poskytnutie určitých osobných, demografických údajov.

Termín osobné údaje (použitý v tomto dokumente) predstavuje akýkoľvek údaj, ktorým možno Vašu osobu identifikovať, alebo Vás kontaktovať online, alebo offline. napr. meno priezvisko, názov firmy, poštová adresa, emailová adresa, telefónne číslo, webová stránka, IP adresa, cookies atď. rovnako ako demografické údaje ako je napr. dátum narodenia, vek, pohlavie, zvyky, alebo vyznanie, pokiaľ je tento údaj viazaný na Vaše osobné identifikačné údaje.


Pokiaľ s z našimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. !!!Prevádzkovateľ

Komunita phpRS CMS redakčného systému www.phprs.eu , www.phprs.sk .
E-mail: info@phprs.eu
(Ďalej iba "prevádzkovateľ")

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.phprs.eu .

Osobné údaje sú zbierané iba s Vaším súhlasom (napr. pokiaľ nám ich vedome oznámite vo formulári našich webových stránok) a väčšinou je to formou registrácie, aktualizácie prihlásenia na naše webové stránky.

1. Účel spracúvania osobných údajov

Jedným z účelov našej webovej stránky je informovať vás o tom, kto sme a čo robíme. Zhromažďujeme a používame osobné údaje (vrátane mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailu), aby sme vám vedeli kvalitnejšie poskytnúť požadované služby, alebo informácie.
 
Vaše osobné údaje preto používame na nasledujúce účely:

- evidencia užívateľov na účely vedenia ich užívateľských účtov na našej stránke,
- odpovede na vaše otázky alebo požiadavky,
- spracovanie vašich žiadostí, objednávok riešenie prípadných reklamácií,
- spravovanie alebo iné plnenie našich povinností vo vzťahu k akejkoľvek vzájomnej dohode,
- predvídanie a riešenie problémov s akýmkoľvek dodaným tovarom alebo službami,
- vytváranie produktov alebo služieb, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám,
- vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism.,
- potvrdenie objednávky, platby za tovar, služby a dodania objednaného tovaru, služby - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Vaše osobné údaje môžeme používať na optimalizáciu služieb priameho marketingu.

2. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Meno a priezvisko - pre potreby identifikácie danej osoby a následnej komunikácie s daným registrovaným užívateľom
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu s užívateľom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia, novinky, marketingu, objednávky a na ďalšiu komunikáciu s registrovaným užívateľom.
Kontaktné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ, údaje pre doručenie, adresa doručenia.
Ostatné údaje - demografické údaje, dátum narodenia, vek, pohlavie, zvyky, vyznanie. 

3. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho užívateľ objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať Vašu prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je užívateľ povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

4. Zoznam tretích strán a príjemcov

Užívateľ používaním tejto webovej stránky súhlasí tiež s tým, aby prevádzkovateľ spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia, alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Prevádzkovateľ inač neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretej osobe s výnimkou prípadov, ak táto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Osobné údaje klientov môžu byť poskytnuté, alebo sprístupnené najmä týmto subjektom.: Kuriérske spoločnosti, Orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, Národná banka Slovenska, Notári, Exekútori, Advokáti, Účtovníci, Banky, Daňoví poradcovia, Platcovia mzdy, alebo iného príjmu, Úrad na ochranu osobných údajov, Servisné spoločnosti, poskytovatelia technických riešení a služieb, Audítori, Poštové podniky , Webinfo Slovakia s.r.o., Iný oprávnený subjekt, o ktorom to ustanovuje zákon.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje iba tie ktoré sú potrebne na komunikáciu na našej webovej stránke.

8. Odkazy na ďalšie webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktorých prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov je iná ako naša. Nezodpovedáme a neručíme za prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov uplatňovanou takýmito tretími stranami. Odporúčame vám, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na všetkých Internetových stránkach tretích strán skôr, ako tieto webové stránky použijete alebo pred tým ako poskytnete akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie na takýchto Internetových stránkach alebo ich prostredníctvom.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania Osobných údajov, zoznam Osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
- informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. 
Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.
Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky Dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne revidované, čo sa zobrazí v nižšie uvedenom dátume. Všeobecne platí, že Vaše osobné údaje používame len spôsobom opísaným v pravidlách ochrany osobných údajov platných v čase, keď sme Vami poskytnuté osobné údaje obdŕžali. Pretrvávajúcim používaním našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a akoukoľvek budúcou revíziou.

 

V Bratislave, dňa 01.12.2014

 

Prihlásenie
Templates/Layouty phpRS
ID: 1
Názov template-layout: BlueRay
Autor: PaBi3
BlueRay
Typ: Private
Počet stiahnutí: 1 krát
Kategória: Portály
Diskusné fórum
18.09. Přechod na PHP 7.2
»
18.09. Přechod na PHP 7.2
»
18.09. Přechod na PHP 7.2
»
18.09. New Balance 574 Alpi ...
<strong><a href="http://www.shoes ... »
18.09. Breitling Watches
<strong><a href="http://www.luxur ... »
Novinky
Databáza neobsahuje žiadnu novinku.
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2010 - 2020 www.phprs.eu - Pluginy moduly templates pre phpRS CMS systém Admin WebMail  

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server ATOM RSS ver.1.0 RSS ver.2.0

Valid HTML Valid CSS!Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter TOPlist Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.2